Przetarg na mieszkanie: Wałbrzych, Podgórze, Katowicka

ARCHIWALNE

PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU ul. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie: prawa własności lokalu mieszkalnego nr 22 o powierzchni 33,77 m² położonego w Wałbrzychu przy ul. Katowickiej 2, woj. dolnośląskie wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 6,53 m² oraz udziałem 169/10000 w częściach wspólnych budynków i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali i w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnego jako działka nr 100, AM-3, obręb 0039, Podgórze nr 39 o pow. 0,4250 ha. Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 16.07.2021r. w godz. 13:00 – 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Ogłaszającym, tel. 601 273 876 Cena wywoławcza nieruchomości: 44 000,00 zł netto Wadium: 4 400,00 zł Postąpienie: 500,00 zł Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 30.07.2021r. o godz. 13:00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 342. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: - wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1011/KNO/420/2021 w terminie do dnia 27.07.2021r. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym. - złożenie oferty w siedzibie Ogłaszającego w terminie do dnia 27.07.2021r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na przetarg nr postępowania: 1011/KNO/420/2021. Nie otwierać przed godziną 13:00 dnia 30.07.2021r.” Oferta powinna spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu. Za datę złożenia oferty przyjmuje się termin doręczenia do PKP S.A, - nie później niż do dnia 22.07.2021r., złożenie dokumentów o których mowa w § 3 regulaminu, w odrębnej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do przetargu nr postępowania 1011/KNO/420/2021”. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A, przy czym dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, a oryginały przekazane przed otwarciem ofert lub w kopercie wraz z ofertą. Dokumenty będą podlegały wstępnej weryfikacji przed otwarciem ofert. Oferta jest wiążąca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód wynikających z Ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji „Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe” i Statutu PKP S.A. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkp.pl, a także treścią § 10, § 11, § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1231). Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży, tel. (71) 717 53 80. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Cena wywoławcza:

44 000 zł

1 303 zł/m2

34 m2

Termin: 2021-07-27

Organizator przetargu:
PKP

Przetarg na mieszkanie: Wałbrzych, Podgórze, Katowicka

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

44 000 zł

1 303 zł/m2

34 m2

PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU ul. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie: prawa własności lokalu mieszkalnego nr 22 o powierzchni 33,77 m² położonego w Wałbrzychu przy ul. Katowickiej 2, woj. dolnośląskie wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 6,53 m² oraz udziałem 169/10000 w częściach wspólnych budynków i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali i w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnego jako działka nr 100, AM-3, obręb 0039, Podgórze nr 39 o pow. 0,4250 ha. Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 16.07.2021r. w godz. 13:00 – 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Ogłaszającym, tel. 601 273 876 Cena wywoławcza nieruchomości: 44 000,00 zł netto Wadium: 4 400,00 zł Postąpienie: 500,00 zł Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 30.07.2021r. o godz. 13:00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 342. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: - wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1011/KNO/420/2021 w terminie do dnia 27.07.2021r. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym. - złożenie oferty w siedzibie Ogłaszającego w terminie do dnia 27.07.2021r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na przetarg nr postępowania: 1011/KNO/420/2021. Nie otwierać przed godziną 13:00 dnia 30.07.2021r.” Oferta powinna spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu. Za datę złożenia oferty przyjmuje się termin doręczenia do PKP S.A, - nie później niż do dnia 22.07.2021r., złożenie dokumentów o których mowa w § 3 regulaminu, w odrębnej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do przetargu nr postępowania 1011/KNO/420/2021”. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A, przy czym dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, a oryginały przekazane przed otwarciem ofert lub w kopercie wraz z ofertą. Dokumenty będą podlegały wstępnej weryfikacji przed otwarciem ofert. Oferta jest wiążąca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód wynikających z Ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji „Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe” i Statutu PKP S.A. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkp.pl, a także treścią § 10, § 11, § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1231). Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży, tel. (71) 717 53 80. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Termin: 2021-07-27

Organizator przetargu:
PKP
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.