Licytacja mieszkania: ostródzki, Morąg, Nowy Dwór

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój III, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika******************* położonego przy ul. Nowy Dwór 30, 14-300 Nowy Dwór, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Moragu prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony: 14-300 Nowy Dwór 30/3, wraz z: - udziałem 3974/10000 we współwłasności domu i innych urządzeniach służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali - udziałem 3974/10000 w prawie własności gruntu objętego KW ******************* - przynależną piwnica nr 3 o powierzchni 10.51 m k. Położenie- parter w budynku 1,5 kondygnacyjnym Powierzchnia użytkowa lokalu (praw na) - 43,84 m2 Powierzchnia przynależnej piwnicy - 10,51 n r Suma oszacowania wynosi 21 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 110,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O Morąg 36 88430003 0030 0108 3000 0010. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Wojciech Wawrzynkowski

Cena wywoławcza:

14 067 zł

259 zł/m2

54 m2 3 pokoje

Termin: 2021-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: ostródzki, Morąg, Nowy Dwór

Cena wywoławcza:

14 067 zł

259 zł/m2

54 m2 3 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój III, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika******************* położonego przy ul. Nowy Dwór 30, 14-300 Nowy Dwór, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Moragu prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony: 14-300 Nowy Dwór 30/3, wraz z: - udziałem 3974/10000 we współwłasności domu i innych urządzeniach służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali - udziałem 3974/10000 w prawie własności gruntu objętego KW ******************* - przynależną piwnica nr 3 o powierzchni 10.51 m k. Położenie- parter w budynku 1,5 kondygnacyjnym Powierzchnia użytkowa lokalu (praw na) - 43,84 m2 Powierzchnia przynależnej piwnicy - 10,51 n r Suma oszacowania wynosi 21 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 110,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O Morąg 36 88430003 0030 0108 3000 0010. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Wojciech Wawrzynkowski

Termin: 2021-09-18

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.