Przetarg na mieszkanie: Mysłowice, Laryska

ARCHIWALNE

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY125 030 600,00 ZŁ NIP 634-12-60-857, REGON273021217, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664 OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LARYSKIEJ 111/11 - cena wywoławcza: 72 000 zł,wadium: 72 000 zł,postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 46,30 m² ( 1 pokój, kuchnia) - pomieszczenie przynależne: wc – 1,2 m2 i piwnica 5,00 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0301 Dzielnica: LaryszIlość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: 2Rok budynku: 1908 2. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 30/2 - cena wywoławcza: 70 000 zł,wadium: 7 000 zł,postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 40,50 m² ( 1 pokój, kuchnia), wc w części wspólnej - pomieszczenie przynależne: piwnica 4,60 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0195 Dzielnica : Piasek Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: parterRok budynku: 1901 3. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 30/8 - cena wywoławcza: 68 000 zł,wadium: 6 800 zł,postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 41,00 m² (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka) - pomieszczenie przynależne: wc – 1,1 m2 i piwnica 4,60 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0202 Dzielnica: Piasek Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: 1Rok budynku: 1901 4. Lokal mieszkalny położony w Świętochłowicach przy ul. KOŚCIELNEJ 14/3 - cena wywoławcza: 60 000 zł,wadium: 60 000 zł,postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 30,81 m² ( 1 pokój, kuchnia) wc w części wspólnej - pomieszczenie przynależne: piwnica 7,00 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0488 Dzielnica: Chropaczów Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: 1Rok budynku: 1880 5. Lokal mieszkalny położony w Świętochłowicach przy ul. KOŚCIELNEJ 14/4 - cena wywoławcza: 60 000 zł,wadium: 60 000 zł,postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 31,14 m² (1 pokój, kuchnia) wc w części wspólnej - pomieszczenie przynależne: piwnica 5,16 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0468 Dzielnica: Chropaczów Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: 1Rok budynku: 1880 Powyższe lokale wymagają remontu. Instalacje wymagają przeprowadzenia przez Nabywcę we własnym zakresie: sprawdzenia, ewentualnej wymiany lub doprowadzenia do stanu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Oferowane powyżej lokale stanowią pustostany, w których nikt nie jest zameldowany. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków dla przedmiotowych lokali nie ma obowiązku wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej. OGLĘDZINY LOKALI MIESZKALNYCH: Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 21.06.2021r. do 28.07.2021r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach: Nr 1 - 3 Administracja Mysłowice z siedzibą przy ul. Świerczyny 7 w Mysłowicach tel. 32/318 29 00 Nr 4, 5 Administracji Śląsk z siedzibą przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32/342 34 75 UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 28 lipca 2021 roku (środa) od godz. 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach 1 piętro Administracja Kleofas. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje lokali będą odbywać się co 5-10 minut tj.: godzina 09:00 - lokal z pozycji nr 1 godzina 09:10 - lokal z pozycji nr 2 godzina 09:20 - lokal z pozycji nr 3 godzina 09:30 - lokal z pozycji nr 4 godzina 09:35 - lokal z pozycji nr 5 Zgodnie z zalecanymi standardami bezpieczeństwa, prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki ochronnej, rękawiczek, własnego długopisu oraz zachowanie odstępu od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin, gdyż oczekiwanie na licytacje w siedzibie Spółki będzie niemożliwe. Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32/781-66-16 w. 121 lub kom.665 664 028 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU: 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 26 lipca 2021 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258 - Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (druk do pobrania na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium. - Wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. - Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej. - Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta). 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż. 4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca. 6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę. 7. Osoby stawające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość. 7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.). 8. Osoby przystępujące do przetargu, winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki. Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32/781-66-16 w. 121 ogloszenia@

Cena wywoławcza:

72 000 zł

1 555 zł/m2

46 m2 1 pokój

Termin: 2021-07-28

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
https://www.sdsm.pl/main/Przetarg_komercyjny_-_sprzedaz_mieszkan_28_lipca_2021.html?adra..

Przetarg na mieszkanie: Mysłowice, Laryska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

72 000 zł

1 555 zł/m2

46 m2 1 pokój

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY125 030 600,00 ZŁ NIP 634-12-60-857, REGON273021217, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664 OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LARYSKIEJ 111/11 - cena wywoławcza: 72 000 zł,wadium: 72 000 zł,postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 46,30 m² ( 1 pokój, kuchnia) - pomieszczenie przynależne: wc – 1,2 m2 i piwnica 5,00 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0301 Dzielnica: LaryszIlość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: 2Rok budynku: 1908 2. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 30/2 - cena wywoławcza: 70 000 zł,wadium: 7 000 zł,postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 40,50 m² ( 1 pokój, kuchnia), wc w części wspólnej - pomieszczenie przynależne: piwnica 4,60 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0195 Dzielnica : Piasek Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: parterRok budynku: 1901 3. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 30/8 - cena wywoławcza: 68 000 zł,wadium: 6 800 zł,postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 41,00 m² (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka) - pomieszczenie przynależne: wc – 1,1 m2 i piwnica 4,60 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0202 Dzielnica: Piasek Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: 1Rok budynku: 1901 4. Lokal mieszkalny położony w Świętochłowicach przy ul. KOŚCIELNEJ 14/3 - cena wywoławcza: 60 000 zł,wadium: 60 000 zł,postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 30,81 m² ( 1 pokój, kuchnia) wc w części wspólnej - pomieszczenie przynależne: piwnica 7,00 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0488 Dzielnica: Chropaczów Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: 1Rok budynku: 1880 5. Lokal mieszkalny położony w Świętochłowicach przy ul. KOŚCIELNEJ 14/4 - cena wywoławcza: 60 000 zł,wadium: 60 000 zł,postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 31,14 m² (1 pokój, kuchnia) wc w części wspólnej - pomieszczenie przynależne: piwnica 5,16 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0468 Dzielnica: Chropaczów Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: 1Rok budynku: 1880 Powyższe lokale wymagają remontu. Instalacje wymagają przeprowadzenia przez Nabywcę we własnym zakresie: sprawdzenia, ewentualnej wymiany lub doprowadzenia do stanu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Oferowane powyżej lokale stanowią pustostany, w których nikt nie jest zameldowany. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków dla przedmiotowych lokali nie ma obowiązku wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej. OGLĘDZINY LOKALI MIESZKALNYCH: Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 21.06.2021r. do 28.07.2021r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach: Nr 1 - 3 Administracja Mysłowice z siedzibą przy ul. Świerczyny 7 w Mysłowicach tel. 32/318 29 00 Nr 4, 5 Administracji Śląsk z siedzibą przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32/342 34 75 UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 28 lipca 2021 roku (środa) od godz. 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach 1 piętro Administracja Kleofas. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje lokali będą odbywać się co 5-10 minut tj.: godzina 09:00 - lokal z pozycji nr 1 godzina 09:10 - lokal z pozycji nr 2 godzina 09:20 - lokal z pozycji nr 3 godzina 09:30 - lokal z pozycji nr 4 godzina 09:35 - lokal z pozycji nr 5 Zgodnie z zalecanymi standardami bezpieczeństwa, prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki ochronnej, rękawiczek, własnego długopisu oraz zachowanie odstępu od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin, gdyż oczekiwanie na licytacje w siedzibie Spółki będzie niemożliwe. Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32/781-66-16 w. 121 lub kom.665 664 028 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU: 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 26 lipca 2021 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258 - Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (druk do pobrania na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium. - Wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. - Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej. - Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta). 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż. 4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca. 6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę. 7. Osoby stawające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość. 7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.). 8. Osoby przystępujące do przetargu, winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki. Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32/781-66-16 w. 121 ogloszenia@

Termin: 2021-07-28

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
https://www.sdsm.pl/main/Przetarg_komercyjny_-_s..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.