Licytacja mieszkania: Legnica, Rycerska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.07.2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3, 59-220 LEGNICA w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego położonego w Legnicy przy ul. Rycerskiej ***. Lokal mieszkalny dwupoziomowy położony na III piętrze i poddaszu o pow. użytkowej  130,34 m2, składający się z 3 pokoi, 2 łazienek z wc, kuchni, garderoby, przepokoju, komunikacji. Udział  w częściach wspólnych  budynku  oraz  w działce nr 816/2 o pow. 586 m2 wynosi 109/1000.    należącej  do dłużnika: ******************* dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW ******************* _[NKW: *******************] _ Suma oszacowania wynosi 390 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  292 800,00 zł. Dłużnik nie jest płatnikiem podatku VAT Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 39 040,00  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 77 10203017 0000 2702 0118 0793 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni: 1. 14.07.2021 r., godz. 11:00 - 11:30 2. 19.07.2021 r., godz. 14:00 - 14:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisu z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.                                                                                                                                          Komornik Sądowy                                                                                                                                            _                                                                                                                                          Ireneusz Buczek_

Cena wywoławcza:

292 800 zł

2 246 zł/m2

130 m2 3 pokoje

Termin: 2021-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: Legnica, Rycerska

Cena wywoławcza:

292 800 zł

2 246 zł/m2

130 m2 3 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.07.2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3, 59-220 LEGNICA w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego położonego w Legnicy przy ul. Rycerskiej ***. Lokal mieszkalny dwupoziomowy położony na III piętrze i poddaszu o pow. użytkowej  130,34 m2, składający się z 3 pokoi, 2 łazienek z wc, kuchni, garderoby, przepokoju, komunikacji. Udział  w częściach wspólnych  budynku  oraz  w działce nr 816/2 o pow. 586 m2 wynosi 109/1000.    należącej  do dłużnika: ******************* dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW ******************* _[NKW: *******************] _ Suma oszacowania wynosi 390 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  292 800,00 zł. Dłużnik nie jest płatnikiem podatku VAT Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 39 040,00  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 77 10203017 0000 2702 0118 0793 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni: 1. 14.07.2021 r., godz. 11:00 - 11:30 2. 19.07.2021 r., godz. 14:00 - 14:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisu z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.                                                                                                                                          Komornik Sądowy                                                                                                                                            _                                                                                                                                          Ireneusz Buczek_

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.