Licytacja mieszkania: Ełk, Kraszewskiego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku z siedzibą przy Małeckich 4, 19-300 Ełk, pokój 209, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników******************* położonego przy ul. Kraszewskiego, 19-300 Ełk , dla którego Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Prawo własności lokalu mieszkalnego, położonego w Ełku przy ul. Kraszewskiego [III piętro], opisanego w KW ******************* wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 29/1000 części stanowiącej prawo własności działki gruntu nr 1436/82 o pow. 0,1565ha oraz części wspólne budynku i urządzeń w tym udziale opisane w KW *******************. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i p. pokoju o pow. użytkowej 29,90m2. Z lokalem związane jest pomieszczenie przynależne (gospodarcze) w piwnicy o pow. 3,25m2. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości. Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank 78 1020 4724 0000 3002 0007 4336. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Adam Ciesielski

Cena wywoławcza:

63 334 zł

2 118 zł/m2

30 m2 2 pokoje

Termin: 2021-05-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/531550

Przetarg na mieszkanie: Ełk, Kraszewskiego

Cena wywoławcza:

63 334 zł

2 118 zł/m2

30 m2 2 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku z siedzibą przy Małeckich 4, 19-300 Ełk, pokój 209, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników******************* położonego przy ul. Kraszewskiego, 19-300 Ełk , dla którego Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Prawo własności lokalu mieszkalnego, położonego w Ełku przy ul. Kraszewskiego [III piętro], opisanego w KW ******************* wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 29/1000 części stanowiącej prawo własności działki gruntu nr 1436/82 o pow. 0,1565ha oraz części wspólne budynku i urządzeń w tym udziale opisane w KW *******************. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i p. pokoju o pow. użytkowej 29,90m2. Z lokalem związane jest pomieszczenie przynależne (gospodarcze) w piwnicy o pow. 3,25m2. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości. Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank 78 1020 4724 0000 3002 0007 4336. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Adam Ciesielski

Termin: 2021-05-07

Organizator przetargu:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/531..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.