Licytacja obiektu / lokalu: zawierciański, Łazy, Turza, 1maja

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Gieszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy 1maja 24a,Turza,  42-458 42-458, dla której  (adres: ul.  /42-400, Zawiercie, 42-400 Zawiercie) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Suma oszacowania wynosi 829 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 621 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego 37 11301091 0003 9086 8690 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Leśna 4, Zawiercie, 42-400  Zawiercie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Piotr Gieszkiewicz

Cena wywoławcza:

621 975 zł

Termin: 2021-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na obiekt / lokal: zawierciański, Łazy, Turza, 1maja

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

621 975 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Gieszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy 1maja 24a,Turza,  42-458 42-458, dla której  (adres: ul.  /42-400, Zawiercie, 42-400 Zawiercie) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Suma oszacowania wynosi 829 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 621 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego 37 11301091 0003 9086 8690 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Leśna 4, Zawiercie, 42-400  Zawiercie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Piotr Gieszkiewicz

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.