Licytacja obiektu: włocławski, Lubanie, Siutkówek

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ROMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siutkówku, położonej przy ,Siutkówek, 87-739 Lubanie, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00039456/8. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gastronomiczno-hotelarskim typu zajazd w trakcie budowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 69/3 ( obręb ewidencyjny 0015-Siutkówek) o pow. 5.600 m kw. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek gastronomiczno-hotelarski typu zajazd w stanie surowym zamkniętym. Realizowany budynek posiada pow. zabudowy 900,70 m kw., pow. użytkową 1.214,00 m kw. i kubaturę 5.273,00 m kw. Suma oszacowania wynosi 1 374 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 916 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Grzegorz Perczyński

Cena wywoławcza:

916 000 zł

755 zł/m2

1 214 m2

Termin: 2021-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na lokal: włocławski, Lubanie, Siutkówek

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

916 000 zł

755 zł/m2

1 214 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ROMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siutkówku, położonej przy ,Siutkówek, 87-739 Lubanie, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00039456/8. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gastronomiczno-hotelarskim typu zajazd w trakcie budowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 69/3 ( obręb ewidencyjny 0015-Siutkówek) o pow. 5.600 m kw. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek gastronomiczno-hotelarski typu zajazd w stanie surowym zamkniętym. Realizowany budynek posiada pow. zabudowy 900,70 m kw., pow. użytkową 1.214,00 m kw. i kubaturę 5.273,00 m kw. Suma oszacowania wynosi 1 374 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 916 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Grzegorz Perczyński

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.