Licytacja obiektu: rzeszowski, Krasne, Palikówka

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 czerwca 2021 roku, godzina 11.00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 6 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym oznaczonej jako działka numer 957, położonej w miejscowości Palikówka, obrębie ewidencyjnym 0003 Palikówka, (adres administracyjny: Palikówka), gmina Krasne, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie,o powierzchni 0,5350 ha, zabudowanej zespołem dwóch budynków wielofunkcyjnych w zwartej zabudowie tworzących jedną, wzajemnie uzupełniającą się całość o łącznej powierzchni użytkowej 2.499,47 mkw, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze*******************;stanowiącej własność dłużnika******************* . Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi6.313.561,00zł.+ 23% VAT tj. brutto 7.765.680,03zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, to jest 4.735.170,75zł. +23%VAT tj. brutto 5.824.260,03zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, to jest kwotę 776.568,01 złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu). Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza:

5 824 260 zł

2 330 zł/m2

2 500 m2

Termin: 2021-06-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na lokal: rzeszowski, Krasne, Palikówka

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

5 824 260 zł

2 330 zł/m2

2 500 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 czerwca 2021 roku, godzina 11.00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 6 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym oznaczonej jako działka numer 957, położonej w miejscowości Palikówka, obrębie ewidencyjnym 0003 Palikówka, (adres administracyjny: Palikówka), gmina Krasne, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie,o powierzchni 0,5350 ha, zabudowanej zespołem dwóch budynków wielofunkcyjnych w zwartej zabudowie tworzących jedną, wzajemnie uzupełniającą się całość o łącznej powierzchni użytkowej 2.499,47 mkw, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze*******************;stanowiącej własność dłużnika******************* . Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi6.313.561,00zł.+ 23% VAT tj. brutto 7.765.680,03zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, to jest 4.735.170,75zł. +23%VAT tj. brutto 5.824.260,03zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, to jest kwotę 776.568,01 złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu). Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Termin: 2021-06-15

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.