Licytacja obiektu: legnicki, Ruja, Komorniki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2021 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3, 59-220 LEGNICA w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną obiektami o charakterze warsztatowym, biurowym i magazynowym, stanowiąca prawo własności działki gruntu nr 175/1 obszaru 0,4900 ha położona w miejscowości Komorniki, w gminie Ruja, w powiecie legnickim, województwie dolnośląskim; obiekty występujące na działce gruntu nr 175/1: budynek magazynowy - Pz 148 m2, budynek byłej stacji paliw - Pz 37 m2, hala warsztatowa - Pz 179 m2, budynek biurowy z cz. socjalną - Pz 192 m2, portiernia - Pz 8m2;  nieruchomość położona pod adresem: 59-243 Ruja, Komorniki, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************, będącej własnością dłużnika******************* Suma oszacowania wynosi 701 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525 825,00 zł. Dłużnik jest płatnikiem podatku VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 70 110,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 77 10203017 0000 2702 0118 0793 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu: 1.  20.07.2021r. godz. 09:00 - 09:30, 2.  23.07.2021r. godz. 13:00 - 13:30, oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisu z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.                                                                                                                                                         Komornik Sądowy                                                                                                                                                          Ireneusz Buczek

Cena wywoławcza:

525 825 zł

932 zł/m2

564 m2

Termin: 2021-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/536835

Przetarg na lokal: legnicki, Ruja, Komorniki

Cena wywoławcza:

525 825 zł

932 zł/m2

564 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2021 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3, 59-220 LEGNICA w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną obiektami o charakterze warsztatowym, biurowym i magazynowym, stanowiąca prawo własności działki gruntu nr 175/1 obszaru 0,4900 ha położona w miejscowości Komorniki, w gminie Ruja, w powiecie legnickim, województwie dolnośląskim; obiekty występujące na działce gruntu nr 175/1: budynek magazynowy - Pz 148 m2, budynek byłej stacji paliw - Pz 37 m2, hala warsztatowa - Pz 179 m2, budynek biurowy z cz. socjalną - Pz 192 m2, portiernia - Pz 8m2;  nieruchomość położona pod adresem: 59-243 Ruja, Komorniki, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************, będącej własnością dłużnika******************* Suma oszacowania wynosi 701 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525 825,00 zł. Dłużnik jest płatnikiem podatku VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 70 110,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 77 10203017 0000 2702 0118 0793 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu: 1.  20.07.2021r. godz. 09:00 - 09:30, 2.  23.07.2021r. godz. 13:00 - 13:30, oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisu z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.                                                                                                                                                         Komornik Sądowy                                                                                                                                                          Ireneusz Buczek

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/536..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.