Licytacja obiektu: ostródzki, Morąg, Bogaczewo

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Bogaczewo, 14-300 Morąg. Opis nieruchomości: Zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 348/1 z obrębu ewidencyjnego 0002 Bogaczewo, jednostka ewidencyjna 281508_ 5 Morąg Obszar Wiejski, położona we wsi Bogaczewo, gmina Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Nieruchomość o powierzchni 63206 m kw (6,3206 ha). Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa rekreacyjna oraz jezioro Narie z linią brzegową graniczącą z nieruchomością na długości ponad 800 metrów. Działka posiada nieregularny kształt ze spadkiem w kierunku lini brzegowej jeziora oraz niewielkimi wzniesieniami w części centralnej. Na działce wybudowano budynki i budowle: budynek wieży widokowej, garaż wielostanowiskowy z częścią mieszkalną, budynek o charakterze rezydencjonalnym, budynek hangaru na sprzęt pływający, pomost w kształcie litery T oraz inne obiekty pomocnicze. Do użytku oddany został budynek garażowy i budynek wieży widokowej. Pozostałe obiekty wymagają robót wykończeniowych i potwierdzenia oddania do użytku. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg zatwierdzonego Uchwałą nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24.02.2011 wynika, że opisywana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1 US – tereny urządzeń sportowych i plaż – podstawowe przeznaczenie pod obiekty sportowe związane z centrum szkolenia ratownictwa WOPR i OSP. Suma oszacowania wynosi 5 606 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 204 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 560 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O Morąg 36 88430003 0030 0108 3000 0010. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Wojciech Wawrzynkowski

Cena wywoławcza:

4 204 500 zł

Termin: 2021-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na lokal: ostródzki, Morąg, Bogaczewo

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

4 204 500 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Bogaczewo, 14-300 Morąg. Opis nieruchomości: Zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 348/1 z obrębu ewidencyjnego 0002 Bogaczewo, jednostka ewidencyjna 281508_ 5 Morąg Obszar Wiejski, położona we wsi Bogaczewo, gmina Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Nieruchomość o powierzchni 63206 m kw (6,3206 ha). Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa rekreacyjna oraz jezioro Narie z linią brzegową graniczącą z nieruchomością na długości ponad 800 metrów. Działka posiada nieregularny kształt ze spadkiem w kierunku lini brzegowej jeziora oraz niewielkimi wzniesieniami w części centralnej. Na działce wybudowano budynki i budowle: budynek wieży widokowej, garaż wielostanowiskowy z częścią mieszkalną, budynek o charakterze rezydencjonalnym, budynek hangaru na sprzęt pływający, pomost w kształcie litery T oraz inne obiekty pomocnicze. Do użytku oddany został budynek garażowy i budynek wieży widokowej. Pozostałe obiekty wymagają robót wykończeniowych i potwierdzenia oddania do użytku. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg zatwierdzonego Uchwałą nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24.02.2011 wynika, że opisywana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1 US – tereny urządzeń sportowych i plaż – podstawowe przeznaczenie pod obiekty sportowe związane z centrum szkolenia ratownictwa WOPR i OSP. Suma oszacowania wynosi 5 606 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 204 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 560 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O Morąg 36 88430003 0030 0108 3000 0010. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Wojciech Wawrzynkowski

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.