Przetarg na lokal: Bochnia, Księcia Józefa Poniatowskiego

PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KRAKOWIE, RONDO MOGILSKIE 1, 31-516 KRAKÓW OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE: prawa własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (użytkowego) nr U2 o powierzchni 10,84 m2 położonego w budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego *** w Bochni, powiat bocheński, woj. małopolskie, a także udziału wynoszącego 1084/36557 w częściach wspólnych budynku i budowli oraz w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1519/22 o powierzchni 0,0392 ha, obręb 1 Bochnia. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym pod nr telefonu 783 926 443. Cena wywoławcza nieruchomości: 20 200 zł netto Wadium: 2 020 zł Postąpienie: 150 zł Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 19.08.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 401. Warunkami przystąpienia do przetargu są: - wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym, z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/459/2021, w terminie do dnia 16.08.2021 r. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym. - złożenie oferty w siedzibie Ogłaszającego, pokój 310, do dnia 19.08.2021 r., do godziny 9:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przetarg nr postępowania: 1004/KNO/459/2021. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 19.08.2021 r.” Oferta powinna spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu. Za datę złożenia oferty przyjmuje się termin doręczenia do PKP S.A. - nie później niż 3 (trzy) dni przed terminem składania ofert, złożenie dokumentów o których mowa w § 3 regulaminu, w odrębnej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do przetargu nr postępowania 1004/KNO/459/2021”. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A, przy czym dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, a oryginały przekazane przed otwarciem ofert lub w kopercie wraz z ofertą. Dokumenty będą podlegały wstępnej weryfikacji przed otwarciem ofert. Oferta jest wiążąca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód wynikających z ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i Statutu PKP S.A. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkp.pl, a także treścią § 10, § 11, § 20, § 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1231). Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży, tel. 786 857 278. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Lokal użytkowy nr U2 położony na parterze w budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego *** w Bochni, w sąsiedztwie dworca PKP. Lokal o powierzchni 10,84 mkw. na który składa się 1 pomieszczenie. W budynku znajdują się 3 mieszkania i 4 lokale użytkowe. Rok budowy 1865. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej 1084/36557 części w budynku i budowli oraz w prawie własności działki ewidencyjnej nr 1519/22, obręb 1 Bochnia o powierzchni 0,0392 ha. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Cena wywoławcza:

20 200 zł

1 863 zł/m2

11 m2

Termin: 2021-09-18

Organizator przetargu:
PKP
https://www.pkp.pl/pl/nieruchomosci-menu/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=&show=24392

Przetarg na lokal: Bochnia, Księcia Józefa Poniatowskiego

Cena wywoławcza:

20 200 zł

1 863 zł/m2

11 m2

PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KRAKOWIE, RONDO MOGILSKIE 1, 31-516 KRAKÓW OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE: prawa własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (użytkowego) nr U2 o powierzchni 10,84 m2 położonego w budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego *** w Bochni, powiat bocheński, woj. małopolskie, a także udziału wynoszącego 1084/36557 w częściach wspólnych budynku i budowli oraz w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1519/22 o powierzchni 0,0392 ha, obręb 1 Bochnia. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym pod nr telefonu 783 926 443. Cena wywoławcza nieruchomości: 20 200 zł netto Wadium: 2 020 zł Postąpienie: 150 zł Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 19.08.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 401. Warunkami przystąpienia do przetargu są: - wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym, z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/459/2021, w terminie do dnia 16.08.2021 r. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym. - złożenie oferty w siedzibie Ogłaszającego, pokój 310, do dnia 19.08.2021 r., do godziny 9:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przetarg nr postępowania: 1004/KNO/459/2021. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 19.08.2021 r.” Oferta powinna spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu. Za datę złożenia oferty przyjmuje się termin doręczenia do PKP S.A. - nie później niż 3 (trzy) dni przed terminem składania ofert, złożenie dokumentów o których mowa w § 3 regulaminu, w odrębnej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do przetargu nr postępowania 1004/KNO/459/2021”. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A, przy czym dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, a oryginały przekazane przed otwarciem ofert lub w kopercie wraz z ofertą. Dokumenty będą podlegały wstępnej weryfikacji przed otwarciem ofert. Oferta jest wiążąca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód wynikających z ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i Statutu PKP S.A. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkp.pl, a także treścią § 10, § 11, § 20, § 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1231). Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży, tel. 786 857 278. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Lokal użytkowy nr U2 położony na parterze w budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego *** w Bochni, w sąsiedztwie dworca PKP. Lokal o powierzchni 10,84 mkw. na który składa się 1 pomieszczenie. W budynku znajdują się 3 mieszkania i 4 lokale użytkowe. Rok budowy 1865. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej 1084/36557 części w budynku i budowli oraz w prawie własności działki ewidencyjnej nr 1519/22, obręb 1 Bochnia o powierzchni 0,0392 ha. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Termin: 2021-09-18

Organizator przetargu:
PKP
https://www.pkp.pl/pl/nieruchomosci-menu/aukcje2..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.