Licytacja działki: mielecki, Czermin, Ziempniów

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 867 w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 10:00 w kancelarii komornika ul. Pułaskiego 1, Mielec,  39-300 Mielec odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej :  , Ziempniów, 39-304 Czermin , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Na nieruchomość składają się działki: Dz.15- o pow. 0,57ha (Klasy bonitacyjne Lzr-PsV- 0,05ha, RIVa- 0,51ha, W-PsV-0,01ha) - cena oszacowania 14.300,00zl, cena wywołania 10.725zł, rękojmia 1430,00zł. Dz. 290- o pow. 0,26ha (Klasa bonitacyjna RV- 0,26ha) -cena oszacowania 6.200,00zł, cena wywołania 4650,00zł, rękojmia 620,00zł Nieruchomość porośnięta dziko rosnącymi trawami i chwastami oraz występującymi drzewami i krzewami. Nieruchomość nieogrodzona, nieuprawiana. Suma oszacowania wynosi 20 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty) Komornik Sądowy Tomasz Gruszecki

Cena wywoławcza:

15 375 zł

2 zł/m2

8 300 m2

Termin: 2021-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: mielecki, Czermin, Ziempniów

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

15 375 zł

2 zł/m2

8 300 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 867 w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 10:00 w kancelarii komornika ul. Pułaskiego 1, Mielec,  39-300 Mielec odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej :  , Ziempniów, 39-304 Czermin , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Na nieruchomość składają się działki: Dz.15- o pow. 0,57ha (Klasy bonitacyjne Lzr-PsV- 0,05ha, RIVa- 0,51ha, W-PsV-0,01ha) - cena oszacowania 14.300,00zl, cena wywołania 10.725zł, rękojmia 1430,00zł. Dz. 290- o pow. 0,26ha (Klasa bonitacyjna RV- 0,26ha) -cena oszacowania 6.200,00zł, cena wywołania 4650,00zł, rękojmia 620,00zł Nieruchomość porośnięta dziko rosnącymi trawami i chwastami oraz występującymi drzewami i krzewami. Nieruchomość nieogrodzona, nieuprawiana. Suma oszacowania wynosi 20 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty) Komornik Sądowy Tomasz Gruszecki

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.