Licytacja działki: Ustka

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Andrzej Śniegocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-06-2021 o godz. 13:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Zaleskie, 76-270 Ustka , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: w dniu 15-06-2021r. o godz.13:30 w kancelarii mieszczącej się 76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19 1 piętro, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z czterech działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 530/2 o powierzchni 84.045 m2, 530/6 o powierzchni 25.005 m2, 557 o powierzchni 31.169 m2 położonymi w obrębie Zaleskie oraz numerem 2/9 o powierzchni 5.705 m2 położonej w obrębie Możdżanowo, gmina Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ******************* Suma oszacowania wynosi 804 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 603 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. O/Słupsk 62 1500 1692 1216 9005 9791 0000. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Andrzej Śniegocki

Cena wywoławcza:

603 000 zł

4 zł/m2

145 924 m2

Termin: 2021-06-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: Ustka

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

603 000 zł

4 zł/m2

145 924 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Andrzej Śniegocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-06-2021 o godz. 13:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Zaleskie, 76-270 Ustka , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: w dniu 15-06-2021r. o godz.13:30 w kancelarii mieszczącej się 76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19 1 piętro, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z czterech działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 530/2 o powierzchni 84.045 m2, 530/6 o powierzchni 25.005 m2, 557 o powierzchni 31.169 m2 położonymi w obrębie Zaleskie oraz numerem 2/9 o powierzchni 5.705 m2 położonej w obrębie Możdżanowo, gmina Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ******************* Suma oszacowania wynosi 804 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 603 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. O/Słupsk 62 1500 1692 1216 9005 9791 0000. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Andrzej Śniegocki

Termin: 2021-06-15

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.