Licytacja działki: kraśnicki, Gościeradów, Szczecyn

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Rafał Wołoszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2021 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, pokój sala nr IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* z o.o. , położonej przy Szczecyn ,Gościeradów, 23-275 23-275 , dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: druga licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika******************* z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewid. 2650 i nr 2589. Działka o nr 2589 w części stanowi grunt zadrzewiony, sklasyfikowany jako grunt orny klasy RVI (bonitacja niekorzystna, wskaźnik – 0,15). Powierzchnia części rolnej działki wynosi 0,4800 ha. Kształt prostokątny – wydłużony, korzystny. Jakość drogi dojazdowej – przeciętna (droga polna). Dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia technicznego w instalacje. Warunki terenowe – dobre. Teren płaski. Grunt rolny odłogowany – zakrzaczony samosiejką. Grunt w jednym rozłogu. Warunki lokalizacyjne –dobre. Działka o nr 2650 stanowi grunt orny, sklasyfikowany jako grunt rolny klasy RV, RVI (bonitacja niekorzystna, wskaźnik – 0,18). Powierzchnia działki rolnej wynosi 0,3600 ha. Teren w przeważającej większości równy, gleby bielicowe z piaskiem luźnym. Dojazd do działki: b. dobry, droga o nawierzchni asfaltowej. Warunki terenowe: dobre. Warunki lokalizacyjne: dobre. Uwarunkowania uwzględniające usytuowanie działki w stosunku do obiektów użyteczności publicznej słabe Warunki społeczne i sąsiedzkie w odniesieniu do funkcji nieruchomości, dobre. Usytuowanie ogólne – miejscowość wiejska, strefa peryferyjna. Kształt działki – w postaci wąskiego pasa gruntu. Grunt rolny leży w II okręgu podatkowym wg. przepisów o podatku rolnym i leśnym. Działki położone w miejscowości Szczecyn w gminie Gościeradów dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *******************. Suma oszacowania wynosi 18 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Oddział I w Lublinie 48 1020 3147 0000 8902 0074 7006. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Rafał Wołoszyn

Cena wywoławcza:

12 200 zł

1 zł/m2

8 400 m2

Termin: 2021-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: kraśnicki, Gościeradów, Szczecyn

Cena wywoławcza:

12 200 zł

1 zł/m2

8 400 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Rafał Wołoszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2021 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, pokój sala nr IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* z o.o. , położonej przy Szczecyn ,Gościeradów, 23-275 23-275 , dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: druga licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika******************* z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewid. 2650 i nr 2589. Działka o nr 2589 w części stanowi grunt zadrzewiony, sklasyfikowany jako grunt orny klasy RVI (bonitacja niekorzystna, wskaźnik – 0,15). Powierzchnia części rolnej działki wynosi 0,4800 ha. Kształt prostokątny – wydłużony, korzystny. Jakość drogi dojazdowej – przeciętna (droga polna). Dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia technicznego w instalacje. Warunki terenowe – dobre. Teren płaski. Grunt rolny odłogowany – zakrzaczony samosiejką. Grunt w jednym rozłogu. Warunki lokalizacyjne –dobre. Działka o nr 2650 stanowi grunt orny, sklasyfikowany jako grunt rolny klasy RV, RVI (bonitacja niekorzystna, wskaźnik – 0,18). Powierzchnia działki rolnej wynosi 0,3600 ha. Teren w przeważającej większości równy, gleby bielicowe z piaskiem luźnym. Dojazd do działki: b. dobry, droga o nawierzchni asfaltowej. Warunki terenowe: dobre. Warunki lokalizacyjne: dobre. Uwarunkowania uwzględniające usytuowanie działki w stosunku do obiektów użyteczności publicznej słabe Warunki społeczne i sąsiedzkie w odniesieniu do funkcji nieruchomości, dobre. Usytuowanie ogólne – miejscowość wiejska, strefa peryferyjna. Kształt działki – w postaci wąskiego pasa gruntu. Grunt rolny leży w II okręgu podatkowym wg. przepisów o podatku rolnym i leśnym. Działki położone w miejscowości Szczecyn w gminie Gościeradów dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *******************. Suma oszacowania wynosi 18 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Oddział I w Lublinie 48 1020 3147 0000 8902 0074 7006. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Rafał Wołoszyn

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.