Licytacja działki: elbląski, Młynary, Ojcowa Wola

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie z siedzibą przy Sądowa 1, 14-500 Braniewo, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Waldemar Adamowicz, położonej przy Obręb Ojcowa Wola , 14-420 Młynary, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00013749/6. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa rolna zlokalizowana na działce Nr 216 o powierzchni 18,7000ha. Działka o funkcji rolnej - uprawiana rolniczo przez dzierżawcę. Kształt działki nieregularny wynikający z podziału geodezyjnego. Działka o wysokiej kulturze rolnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - droga polna nieutwardzana na działce Nr 207. Ukształtowanie terenu pagórkowate. Rodzaje użytków na działce: N - 0,0400ha, PsIII - 1,9600ha, PsIV - 0,3300ha, RIVa - 4,8300ha, RIVb - 0,6700ha, RV - 2,9400ha, PsV - 7,6400ha, LsV - 0,2900ha. Dominująca klasa gruntu to RIVa. Suma oszacowania wynosi 635 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 476 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/ELBLĄG 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447. Zgodnie z art. 2a ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w ust. 3 tego artykułu albo inny podmiot – za zgodą prezesa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości – oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze a dla innych podmiotów - zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Braniewie mieszczącym się pod adresem: Sądowa 1, Braniewo, 14-500 Braniewo. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Marek Karpiński

Cena wywoławcza:

476 775 zł

3 zł/m2

187 000 m2

Termin: 2021-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: elbląski, Młynary, Ojcowa Wola

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

476 775 zł

3 zł/m2

187 000 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie z siedzibą przy Sądowa 1, 14-500 Braniewo, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Waldemar Adamowicz, położonej przy Obręb Ojcowa Wola , 14-420 Młynary, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00013749/6. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa rolna zlokalizowana na działce Nr 216 o powierzchni 18,7000ha. Działka o funkcji rolnej - uprawiana rolniczo przez dzierżawcę. Kształt działki nieregularny wynikający z podziału geodezyjnego. Działka o wysokiej kulturze rolnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - droga polna nieutwardzana na działce Nr 207. Ukształtowanie terenu pagórkowate. Rodzaje użytków na działce: N - 0,0400ha, PsIII - 1,9600ha, PsIV - 0,3300ha, RIVa - 4,8300ha, RIVb - 0,6700ha, RV - 2,9400ha, PsV - 7,6400ha, LsV - 0,2900ha. Dominująca klasa gruntu to RIVa. Suma oszacowania wynosi 635 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 476 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/ELBLĄG 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447. Zgodnie z art. 2a ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w ust. 3 tego artykułu albo inny podmiot – za zgodą prezesa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości – oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze a dla innych podmiotów - zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Braniewie mieszczącym się pod adresem: Sądowa 1, Braniewo, 14-500 Braniewo. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Marek Karpiński

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.