Przetarg na działkę: Kraków, Krowodrza

ARCHIWALNE

Zapytaj o Ofertę tel. (+48) 502 184 603 SYNDYK MASY UPADŁOŚCI NA WARUNKACH PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO SPRZEDA wchodzące w skład masy upadłości Józefa Fąfary prawa własności: udziałów w łącznej wysokości 0,5616 części (udziały nr 20, 43, 55 i 60) w prawie własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 228 o powierzchni 0,5023 ha, położonej w Krakowie-Krowodrzy, obr. 45, w rejonie ul. Siemaszki; dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi KW nr KR1P/00121723/3 (dalej jako: Nieruchomość) za cenę sprzedaży nie niższą niż 2.961.321,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych). 1. Operat szacunkowy sporządzony przez Biegłego Sądowego w zakresie szacowania nieruchomości i mienia ruchomego, Rzeczoznawcę Majątkowego - nr uprawnień 3479, mgr inż. Pawła Pomarańskiego z dnia 19 lipca 2021 roku oraz warunki przetargu są udostępnione do wglądu u syndyka (Zapytaj o Ofertę, tel. 603 979 839) oraz w aktach sprawy o sygn. akt: V GUp 262/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. 2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2.961.321,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych). 3. Oferty należy składać przez 4 (cztery) tygodnie od dnia ogłoszenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt: V GUp 262/18. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu wraz z podaniem sygnatury akt: V GUp 262/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Józefa Fąfary - Przetarg – Krowodrza > sygn. akt: V GUp 262/18” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 6. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 70 1050 1562 1000 0090 8131 7480 w ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem „Przetarg – Nowa Huta > sygn. akt: V GUp 262/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 7. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 22 grudnia 2021 r. godzina 12.00, sala 29 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. 8. Wybór oferty dokonany przez syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego-Komisarza. 9. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. 10. W przypadku, gdy oferent, którego wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia-Komisarz, będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu Sędziego komisarza, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 11. Potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu wobec upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 12. Nabywca zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. Nabywca ponosi wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, w tym opłaty za zaświadczenia i wypisy. Kontakt: Syndyk Artur Ziobro tel: 603 979 839 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Cena wywoławcza:

2 961 321 zł

1 050 zł/m2

2 820 m2

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
Syndyk Artur Ziobro

Przetarg na działkę: Kraków, Krowodrza

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

2 961 321 zł

1 050 zł/m2

2 820 m2

Zapytaj o Ofertę tel. (+48) 502 184 603 SYNDYK MASY UPADŁOŚCI NA WARUNKACH PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO SPRZEDA wchodzące w skład masy upadłości Józefa Fąfary prawa własności: udziałów w łącznej wysokości 0,5616 części (udziały nr 20, 43, 55 i 60) w prawie własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 228 o powierzchni 0,5023 ha, położonej w Krakowie-Krowodrzy, obr. 45, w rejonie ul. Siemaszki; dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi KW nr KR1P/00121723/3 (dalej jako: Nieruchomość) za cenę sprzedaży nie niższą niż 2.961.321,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych). 1. Operat szacunkowy sporządzony przez Biegłego Sądowego w zakresie szacowania nieruchomości i mienia ruchomego, Rzeczoznawcę Majątkowego - nr uprawnień 3479, mgr inż. Pawła Pomarańskiego z dnia 19 lipca 2021 roku oraz warunki przetargu są udostępnione do wglądu u syndyka (Zapytaj o Ofertę, tel. 603 979 839) oraz w aktach sprawy o sygn. akt: V GUp 262/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. 2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2.961.321,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych). 3. Oferty należy składać przez 4 (cztery) tygodnie od dnia ogłoszenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt: V GUp 262/18. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu wraz z podaniem sygnatury akt: V GUp 262/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Józefa Fąfary - Przetarg – Krowodrza > sygn. akt: V GUp 262/18” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 6. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 70 1050 1562 1000 0090 8131 7480 w ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem „Przetarg – Nowa Huta > sygn. akt: V GUp 262/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 7. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 22 grudnia 2021 r. godzina 12.00, sala 29 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. 8. Wybór oferty dokonany przez syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego-Komisarza. 9. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. 10. W przypadku, gdy oferent, którego wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia-Komisarz, będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu Sędziego komisarza, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 11. Potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu wobec upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 12. Nabywca zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. Nabywca ponosi wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, w tym opłaty za zaświadczenia i wypisy. Kontakt: Syndyk Artur Ziobro tel: 603 979 839 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
Syndyk Artur Ziobro
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.