Przetarg na działkę: Poznań, Jeżyce

NIERUCHOMOŚĆ Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki 10 nieruchomości położonych w gminie Trzciel i Międzyrzecz (powiat międzyrzecki, woj. lubuskie) o łącznej wartości 3.935.300 zł szczegółowo opisanych w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka pod adresem email wskazanym w formularzu kontaktowym i pod nr tel. 61 843 85 32. Każda z nieruchomości sprzedawana jest osobno. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości wskazanej w regulaminie, na rachunek masy upadłości 95 1090 1447 0000 0001 4392 0929 w terminie do dnia 19 września 2021 roku. Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 20 września 2021 r. w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy oferta”. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na w/w adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w Kancelarii Syndyka w dniu 24 września 2021 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Wymogi formalne jakie musi spełniać oferta zostały wskazane w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka. Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Cena wywoławcza:

3 935 300 zł

16 zł/m2

243 062 m2

Termin: 2021-09-19

Organizator przetargu:
Syndyk
https://www.olx.pl/d/oferta/syndyk-sprzeda-nieruchomosci-CID3-IDKW2yS.html

Przetarg na działkę: Poznań, Jeżyce

Cena wywoławcza:

3 935 300 zł

16 zł/m2

243 062 m2

NIERUCHOMOŚĆ Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki 10 nieruchomości położonych w gminie Trzciel i Międzyrzecz (powiat międzyrzecki, woj. lubuskie) o łącznej wartości 3.935.300 zł szczegółowo opisanych w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka pod adresem email wskazanym w formularzu kontaktowym i pod nr tel. 61 843 85 32. Każda z nieruchomości sprzedawana jest osobno. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości wskazanej w regulaminie, na rachunek masy upadłości 95 1090 1447 0000 0001 4392 0929 w terminie do dnia 19 września 2021 roku. Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 20 września 2021 r. w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy oferta”. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na w/w adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w Kancelarii Syndyka w dniu 24 września 2021 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Wymogi formalne jakie musi spełniać oferta zostały wskazane w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka. Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Termin: 2021-09-19

Organizator przetargu:
Syndyk
https://www.olx.pl/d/oferta/syndyk-sprzeda-nieru..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.