Przetarg na działkę: łęczyński, Spiczyn, Jawidz

ARCHIWALNE

Załącznik do uchwały nr 132/824/ 2021 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 24 czerwca 2021 r. OGŁOSZENIE O ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego, położonych w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 – Jawidz, jako działki nr: 1378/6 o pow. 0,2299 ha, 1378/8 o pow. 0,1286 ha, 1378/12 o pow. 0,1317 ha, 1378/ 18 o pow. 0,1294 ha, 1378/ 20 o pow. 0,1288 ha, 1378/22 o pow. 0,1285 ha, 1378/24 o pow. 0,1273 ha, 1378/26 o pow. 0,1241 ha, wraz z udziałami wysokości po 1/12 w działce nr 1378/2 o pow. 0,4311 ha dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3. 2. Cena wywoławcza działek nr: 1) 1378/6 – 67 150,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), plus VAT, udział (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 2) 1378/8- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 3) 1378/12- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 4) 1378/18- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT; (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 5) 1378/20-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 6) 1378/22-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT(w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 7) 1378/24-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 8) 1378/26- 44 620,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące, sześćset dwadzieścia złotych), plus VAT; (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 3. Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą działkę. 4. Działki zlokalizowane są na terenie miejscowości Jawidz na obszarze użytkowanym rolniczo. W sąsiedztwie znajdują się od strony: zachodniej – droga gminna, północnej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wschodniej i południowej - działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i zabudowę zagrodową. Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna sieć energetyczna średniego napięcia, w odległości do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. Sieć wodociągowa, telefoniczna oraz w odległości ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej. 5. Obciążenia nieruchomości: – działki są w dzierżawie do końca 2021 r. 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym następującymi symbolem: 39 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) wszystkie prace prowadzone w tym terenie wymagają uzyskania warunków i wytycznych Konserwatora Zabytków; 3) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na: • 15,00 m od krawędzi jezdni drogi gminnej; • 10,00 m od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej. 7. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala konferencyjna) o godzinie: 1) 9:00 dla działki nr 1378/6; 2) 9:30 dla działki nr 1378/8; 3) 10:00 dla działki nr 1378/12; 4) 10:30 dla działki nr 1378/18; 5) 11:00 dla działki nr 1378/20; 6) 11:30 dla działki nr 1378/22; 7) 12:00 dla działki nr 1378/24; 8) 12:30 dla działki nr 1378/26. 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 lipca 2021 r. na konto Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli, nr 15 8741 0004 0007 8908 2000 0030 w tytule wpisując ,,wadium–sprzedaż działki nr 1378/……. w Jawidzu„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu. 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia. 10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej: 1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu, 2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków, 3) aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu, 4) umowy między osobami, określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność, 5) pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. 12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. 13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przedmiotowego przetargu. 15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5 lub tel.: 81 5315216 w godzinach urzędowania. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Łęcznej tel: (81) - 5315216 poczta@powiatleczynski.pl

Cena wywoławcza:

45 720 zł

35 zł/m2

1 294 m2

Termin: 2021-07-30

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Przetarg na działkę: łęczyński, Spiczyn, Jawidz

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

45 720 zł

35 zł/m2

1 294 m2

Załącznik do uchwały nr 132/824/ 2021 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 24 czerwca 2021 r. OGŁOSZENIE O ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego, położonych w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 – Jawidz, jako działki nr: 1378/6 o pow. 0,2299 ha, 1378/8 o pow. 0,1286 ha, 1378/12 o pow. 0,1317 ha, 1378/ 18 o pow. 0,1294 ha, 1378/ 20 o pow. 0,1288 ha, 1378/22 o pow. 0,1285 ha, 1378/24 o pow. 0,1273 ha, 1378/26 o pow. 0,1241 ha, wraz z udziałami wysokości po 1/12 w działce nr 1378/2 o pow. 0,4311 ha dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3. 2. Cena wywoławcza działek nr: 1) 1378/6 – 67 150,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), plus VAT, udział (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 2) 1378/8- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 3) 1378/12- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 4) 1378/18- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT; (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 5) 1378/20-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 6) 1378/22-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT(w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 7) 1378/24-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 8) 1378/26- 44 620,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące, sześćset dwadzieścia złotych), plus VAT; (w tym udział w drodze 8 520,00 zł); 3. Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą działkę. 4. Działki zlokalizowane są na terenie miejscowości Jawidz na obszarze użytkowanym rolniczo. W sąsiedztwie znajdują się od strony: zachodniej – droga gminna, północnej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wschodniej i południowej - działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i zabudowę zagrodową. Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna sieć energetyczna średniego napięcia, w odległości do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. Sieć wodociągowa, telefoniczna oraz w odległości ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej. 5. Obciążenia nieruchomości: – działki są w dzierżawie do końca 2021 r. 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym następującymi symbolem: 39 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) wszystkie prace prowadzone w tym terenie wymagają uzyskania warunków i wytycznych Konserwatora Zabytków; 3) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na: • 15,00 m od krawędzi jezdni drogi gminnej; • 10,00 m od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej. 7. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala konferencyjna) o godzinie: 1) 9:00 dla działki nr 1378/6; 2) 9:30 dla działki nr 1378/8; 3) 10:00 dla działki nr 1378/12; 4) 10:30 dla działki nr 1378/18; 5) 11:00 dla działki nr 1378/20; 6) 11:30 dla działki nr 1378/22; 7) 12:00 dla działki nr 1378/24; 8) 12:30 dla działki nr 1378/26. 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 lipca 2021 r. na konto Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli, nr 15 8741 0004 0007 8908 2000 0030 w tytule wpisując ,,wadium–sprzedaż działki nr 1378/……. w Jawidzu„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu. 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia. 10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej: 1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu, 2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków, 3) aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu, 4) umowy między osobami, określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność, 5) pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. 12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. 13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przedmiotowego przetargu. 15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5 lub tel.: 81 5315216 w godzinach urzędowania. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Łęcznej tel: (81) - 5315216 poczta@powiatleczynski.pl

Termin: 2021-07-30

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.