Licytacja działki: namysłowski, Domaszowice

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2021 o godz. 08:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. M. Skłodkowskiej-Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy Domaszowice , 46-146 Domaszowice , dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest działka numer 237 położona jest na południowym skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana w sposób rolny. Kształt działki jest niemal regularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 1,8800 ha. W skład tej działki wchodzą ŁIV i W-ŁIV. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski. Suma oszacowania wynosi 83 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 773,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 366,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Namysłowie 57889000010017277820000001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Grzegorz Błaut

Cena wywoławcza:

55 773 zł

3 zł/m2

18 800 m2

Termin: 2021-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: namysłowski, Domaszowice

Cena wywoławcza:

55 773 zł

3 zł/m2

18 800 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2021 o godz. 08:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. M. Skłodkowskiej-Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy Domaszowice , 46-146 Domaszowice , dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest działka numer 237 położona jest na południowym skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana w sposób rolny. Kształt działki jest niemal regularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 1,8800 ha. W skład tej działki wchodzą ŁIV i W-ŁIV. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski. Suma oszacowania wynosi 83 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 773,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 366,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Namysłowie 57889000010017277820000001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Grzegorz Błaut

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.