Licytacja działki: Siedlce

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki na podstawie art. 954 kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-06-2021r. o godz.10:00 w Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michała Zarzyckiego mieszczącej się w Siedlcach przy ul. Bohaterów Getta 4/4      odbędzie się  PIERWSZA LICYTACJA - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Żabokliki-Kolonia (obręb 32 Żabokliki-Kolonia), gm. Siedlce, stanowiąca działkę  oznaczoną numerem ewidencyjnym 117/7 o powierzchni 3,2754 ha, objęta księgą wieczystą *******************, stanowiąca własność dłużniczki ******************* Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:                                      389 036,00 zł Cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi:                291 777,00 zł Wysokość rękojmi:                                                                                        38 903,60 zł Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komornika albo na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Siedlcach  59 1020 4476 0000 8102 0311 0657 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość rękojmi jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc).  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. od 09:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komorniczej. Odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać także w Kancelarii Komorniczej w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   Komornik Sądowy  Michał Zarzycki  

Cena wywoławcza:

291 777 zł

9 zł/m2

32 754 m2

Termin: 2021-06-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/532768?adradar=1

Przetarg na działkę: Siedlce

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

291 777 zł

9 zł/m2

32 754 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki na podstawie art. 954 kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-06-2021r. o godz.10:00 w Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michała Zarzyckiego mieszczącej się w Siedlcach przy ul. Bohaterów Getta 4/4      odbędzie się  PIERWSZA LICYTACJA - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Żabokliki-Kolonia (obręb 32 Żabokliki-Kolonia), gm. Siedlce, stanowiąca działkę  oznaczoną numerem ewidencyjnym 117/7 o powierzchni 3,2754 ha, objęta księgą wieczystą *******************, stanowiąca własność dłużniczki ******************* Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:                                      389 036,00 zł Cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi:                291 777,00 zł Wysokość rękojmi:                                                                                        38 903,60 zł Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komornika albo na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Siedlcach  59 1020 4476 0000 8102 0311 0657 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość rękojmi jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc).  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. od 09:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komorniczej. Odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać także w Kancelarii Komorniczej w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   Komornik Sądowy  Michał Zarzycki  

Termin: 2021-06-15

Organizator przetargu:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/532..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.