Przetarg na dom: Zgierz

OGŁOSZENIE SYNDYKA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. XIV GUp 182/20 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w trybie sprzedaży z wolnej ręki. I. Przedmiotem konkursu jest wchodząca w skład masy upadłości nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 222,29 m2 wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni 81,00 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 105, na działce nr 195/1 o powierzchni 559 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1G/0007411/4 dalej zwana Nieruchomością. II. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości oszacowania i wynosi 429 000 zł (słownie:czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy zł). Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Kancelarii Syndyka, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź III. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” oraz przez nośniki elektroniczne w terminie do dnia 26.07.2021 r.  na adres biura syndyka: Kancelaria Syndyka Tadeusza Kamińskiego, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Oferty ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem. Każda oferta powinna zawierać: 1) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, adres zamieszkania oferenta, lub nazwę i siedzibę firmy oferenta 2) proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia 3) dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości podany w ogłoszeniu 4) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń, 5) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieru-chomości, 6) oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę. W przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi oferta winna zawierać aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, przez osobę która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. W przypadku złożenia oferty wspólnej należy podać dane wszystkich osób składających ofertę, określić rodzaj współwłasności, a przy współwłasności ułamkowej również wysokość udziału we współwłasności. Warunkiem udziału w przetargu, pod rygorem odrzucenia oferty,  jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 42 900 zł (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset zł) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Santander Bank Polska nr 20 1090 2590 0000 0001 4665 6944;   Termin na składanie ofert i wpłatę wadium upływa dnia 26.07.2021r. o godzinie 15.00. V. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 27.07.2021r. o godzinie 15.00 na posiedzeniu jawnym w kancelarii syndyka, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź. Termin otwarcia ofert może ulec zmianie.

Cena wywoławcza:

429 000 zł

1 930 zł/m2

222 m2 3 pokoje

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tadeusz Kamiński

Przetarg na dom: Zgierz

Cena wywoławcza:

429 000 zł

1 930 zł/m2

222 m2 3 pokoje

OGŁOSZENIE SYNDYKA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. XIV GUp 182/20 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w trybie sprzedaży z wolnej ręki. I. Przedmiotem konkursu jest wchodząca w skład masy upadłości nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 222,29 m2 wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni 81,00 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 105, na działce nr 195/1 o powierzchni 559 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1G/0007411/4 dalej zwana Nieruchomością. II. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości oszacowania i wynosi 429 000 zł (słownie:czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy zł). Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Kancelarii Syndyka, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź III. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” oraz przez nośniki elektroniczne w terminie do dnia 26.07.2021 r.  na adres biura syndyka: Kancelaria Syndyka Tadeusza Kamińskiego, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Oferty ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem. Każda oferta powinna zawierać: 1) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, adres zamieszkania oferenta, lub nazwę i siedzibę firmy oferenta 2) proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia 3) dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości podany w ogłoszeniu 4) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń, 5) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieru-chomości, 6) oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę. W przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi oferta winna zawierać aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, przez osobę która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. W przypadku złożenia oferty wspólnej należy podać dane wszystkich osób składających ofertę, określić rodzaj współwłasności, a przy współwłasności ułamkowej również wysokość udziału we współwłasności. Warunkiem udziału w przetargu, pod rygorem odrzucenia oferty,  jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 42 900 zł (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset zł) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Santander Bank Polska nr 20 1090 2590 0000 0001 4665 6944;   Termin na składanie ofert i wpłatę wadium upływa dnia 26.07.2021r. o godzinie 15.00. V. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 27.07.2021r. o godzinie 15.00 na posiedzeniu jawnym w kancelarii syndyka, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź. Termin otwarcia ofert może ulec zmianie.

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tadeusz Kamiński
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.