Licytacja domu: Pyskowice, Czechowicka

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki - zastępca Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 228,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielami są ****************** położonej przy ul. Czechowicka 7, 44-120 Pyskowice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VIII Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Siemińskiego 10a, Gliwice, 44-100 Gliwice)  prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana położona: 44-120 Pyskowice, przy ul. Czechowickiej 7, działka nr 799/29, obręb: Pyskowice, o powierzchni 1 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ******************* objętej wspólnością ustawową majątkową małżeńską dłużników *******************. Suma oszacowania wynosi 778 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 583 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 42 1020 2401 0000 0002 0230 7338. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100  Gliwice. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Wojciech Skutecki - zastępca Zbigniew Zawadzki

Cena wywoławcza:

583 500 zł

Termin: 2021-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na dom: Pyskowice, Czechowicka

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

583 500 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki - zastępca Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 228,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielami są ****************** położonej przy ul. Czechowicka 7, 44-120 Pyskowice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VIII Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Siemińskiego 10a, Gliwice, 44-100 Gliwice)  prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana położona: 44-120 Pyskowice, przy ul. Czechowickiej 7, działka nr 799/29, obręb: Pyskowice, o powierzchni 1 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ******************* objętej wspólnością ustawową majątkową małżeńską dłużników *******************. Suma oszacowania wynosi 778 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 583 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 42 1020 2401 0000 0002 0230 7338. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100  Gliwice. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Wojciech Skutecki - zastępca Zbigniew Zawadzki

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.