Licytacja domu: częstochowski, Olsztyn, Mstowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-07-2021r. o godz. 09:40 w Sąd Rejonowy w Częstochowie - 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 sala 22 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 1288/4 - o pow.0,1833 ha  zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.103m2 , budynkiem garażowym , budynkiem gospodarczym użytkowanym obecnie jako mieszkalny , piwnicą oraz budynkami gospodarczymi do rozbiórki należącej  do dłużnika: ********************* położonej: 42-256 Olsztyn, Mstowska, Olsztyn, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 77930   _[NKW: *******************] _ Suma oszacowania wynosi 323.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   242.250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić  na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Częstochowie 24102016640000320201427863 ,która musi wpłynąć  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  z podaniem sygnatury akt komorniczych KM 749/20 ( XV Co 2639/20  ) Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno będzie  przegladać w sądzie akta postępowania ezgekucyjnego Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowiei Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie nr 79/20  na termin licytacji do budynku Sądu wpuszczone będą jedynie osoby ,które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi

Cena wywoławcza:

242 250 zł

2 352 zł/m2

103 m2

Termin: 2021-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/536038

Przetarg na dom: częstochowski, Olsztyn, Mstowska

Cena wywoławcza:

242 250 zł

2 352 zł/m2

103 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-07-2021r. o godz. 09:40 w Sąd Rejonowy w Częstochowie - 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 sala 22 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 1288/4 - o pow.0,1833 ha  zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.103m2 , budynkiem garażowym , budynkiem gospodarczym użytkowanym obecnie jako mieszkalny , piwnicą oraz budynkami gospodarczymi do rozbiórki należącej  do dłużnika: ********************* położonej: 42-256 Olsztyn, Mstowska, Olsztyn, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 77930   _[NKW: *******************] _ Suma oszacowania wynosi 323.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   242.250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić  na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Częstochowie 24102016640000320201427863 ,która musi wpłynąć  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  z podaniem sygnatury akt komorniczych KM 749/20 ( XV Co 2639/20  ) Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno będzie  przegladać w sądzie akta postępowania ezgekucyjnego Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowiei Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie nr 79/20  na termin licytacji do budynku Sądu wpuszczone będą jedynie osoby ,które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/536..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.