Licytacja domu: Kuźnia Raciborska, Ogrodowa

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2021 o godz. 09:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Raciborzu, Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy Ogrodowej 3, 47-420 Kuźnia Raciborska, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z dwóch sąsiadujących ze sobą działek gruntu nr 524 oraz 525, k.m. 3, o powierzchni 0,2190 ha. Działka nr 525 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowaną częścią gospodarczą oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny o pow. 182,2 m2 jest obiektem wolnostojącym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej, murowanej w latach przedwojennych. Działka nr 524 nie jest zabudowana. Działki mają regularne, prostokątne kształty, teren płaski, częściowo utwardzony płytkami betonowymi wokół zabudowań, porośnięty trawą, każda jest ogrodzona płotem metalowym na słupkach betonowych. Południowa granica działek sąsiaduje z ul. Ogrodową -jezdnia asfaltowa, z urządzonym wjazdem z ulicy. Równolegle do ul. Ogrodowej usytuowane jest koryto rzeki Ruda, okresowo zagrażającej podtopieniami. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektryczną i wodociągową, w ul. Ogrodowej znajduje się kanalizacja sanitarna bez przyłącza. Nieruchomość jest częściowo objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w pozostałej części znajduje się na terenach, dla których obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Północna część nieruchomości- około 600m2 znajduje się w strefie oznaczonej jako: tereny zabudowy mieszkaniowej i usług handlu, gastronomii i rzemiosła, natomiast południowa część nieruchomości znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Suma oszacowania wynosi 207 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Rybniku ul. Wieniawskiego 3 03 1050 1344 1000 0023 5621 4144. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Sławomir Kaźmierczak

Cena wywoławcza:

155 250 zł

852 zł/m2

182 m2

Termin: 2021-09-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na dom: Kuźnia Raciborska, Ogrodowa

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

155 250 zł

852 zł/m2

182 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2021 o godz. 09:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Raciborzu, Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy Ogrodowej 3, 47-420 Kuźnia Raciborska, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z dwóch sąsiadujących ze sobą działek gruntu nr 524 oraz 525, k.m. 3, o powierzchni 0,2190 ha. Działka nr 525 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowaną częścią gospodarczą oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny o pow. 182,2 m2 jest obiektem wolnostojącym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej, murowanej w latach przedwojennych. Działka nr 524 nie jest zabudowana. Działki mają regularne, prostokątne kształty, teren płaski, częściowo utwardzony płytkami betonowymi wokół zabudowań, porośnięty trawą, każda jest ogrodzona płotem metalowym na słupkach betonowych. Południowa granica działek sąsiaduje z ul. Ogrodową -jezdnia asfaltowa, z urządzonym wjazdem z ulicy. Równolegle do ul. Ogrodowej usytuowane jest koryto rzeki Ruda, okresowo zagrażającej podtopieniami. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektryczną i wodociągową, w ul. Ogrodowej znajduje się kanalizacja sanitarna bez przyłącza. Nieruchomość jest częściowo objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w pozostałej części znajduje się na terenach, dla których obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Północna część nieruchomości- około 600m2 znajduje się w strefie oznaczonej jako: tereny zabudowy mieszkaniowej i usług handlu, gastronomii i rzemiosła, natomiast południowa część nieruchomości znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Suma oszacowania wynosi 207 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Rybniku ul. Wieniawskiego 3 03 1050 1344 1000 0023 5621 4144. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Sławomir Kaźmierczak

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.