Przetarg na dom: bolesławiecki, Gromadka, Krzyżowa

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI SYNDYK ANDRZEJA I EWY MRÓZEK OGŁASZA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości położone w miejscowości Krzyżowa gmina Jeleśnia: 1/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00100683/0 stanowiąca działkę nr 5101/9 o powierzchni 0,0417 hektara – cena minimalna 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych) 2/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5101/4 o powierzchni 0,0263 hektara – cena minimalna 10 000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) 3/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5140/1 o powierzchni 0,0833 – cena minimalna 1 500,00 złotych (tysiąc pięćset złotych) 4/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5144/4 o powierzchni 0,0994 hektara – cena minimalna 1 800,00 złotych (tysiąc osiemset złotych) 5/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5152 o powierzchni 0,0822 hektara – cena minimalna 1 500,00 złotych (tysiąc pięćset złotych) 6/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5165/5 o powierzchni 0,1243 hektara – cena minimalna 2 500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych) 7/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5175/2 o powierzchni 0,0930 hektara – cena minimalna 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych) 8/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5047/9 o powierzchni 0,1902 hektara – cena minimalna 7 000,00 złotych (siedem tysięcy złotych) 9/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5052/6 o powierzchni 0,0506 hektara – cena minimalna 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych) 10/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5168/6 o powierzchni 0,0653 hektara – cena minimalna 2 500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych) 11/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca przylegające do siebie działki nr 5102 o powierzchni 0,0788 hektara; nr 5103 o powierzchni 0,0137 hektara; nr 5104 o powierzchni 0,0403 hektara – cena minimalna 33 500,00 złotych (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) 12/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5127/3 o powierzchni 0,0991 hektara – cena minimalna 25 000,00 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 13/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00062727/2 stanowiąca zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym działkę nr 5083/4 o powierzchni 0,0340 hektara – cena minimalna 361 000,00 złotych (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) Warunki konkursu ofert: • oferty nabycia nieruchomości należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Biuro Syndyka Tomasz Ramczewski 43-365 Wilkowice, skrytka pocztowa nr 44 w terminie do dnia 26 lipca 2021 r. • w ofercie należy podać jakiej nieruchomości dotyczy oferta oraz zaoferować dla niej cenę nabycia (nie dopuszcza się ofert z podaną ceną łączną za kilka nieruchomości) • na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis: „OFERTA KRZYŻOWA” • do oferty należy dołączyć:  oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym oferowanej nieruchomości  w stosunku do osób prawnych i spółek cywilnych wymaga się odpowiednio aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów  kopię wniesienia wadium • składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy syndyka nr: ING BŚ S.A. nr 45 1050 1070 1000 0090 6848 0608, wadium w wysokości 10% ceny minimalnej do dnia złożenia oferty. Wadium będzie uznane za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w żądanym terminie. • Wyboru oferty dokonuje syndyk w terminie czternastu dni roboczych od dnia do składania ofert na podstawie kryterium najwyższej oferowanej ceny. W przypadku dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru. • Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę. • Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi oferent. • Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta. • Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie trzech miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka. • Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. • Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszt wykreślenia hipotek. • Informacje dotyczące nieruchomości oraz sprawdzenie czy oferta wpłynęła do syndyka można uzyskać pod numerem kontaktowym syndyka 691 - pokaż numer telefonu - w dni robocze od godziny 10.00 do 13.00 Kontakt bezpośredni: Imię: Tomasz Telefon: 691 - pokaż numer telefonu - Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl

Cena wywoławcza:

361 000 zł

1 727 zł/m2

209 m2 5 pokoi

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Ramczewski
https://krzyzowa.lento.pl/dom-i-dzialki-w-korbielowie,10520172.html

Przetarg na dom: bolesławiecki, Gromadka, Krzyżowa

Cena wywoławcza:

361 000 zł

1 727 zł/m2

209 m2 5 pokoi

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI SYNDYK ANDRZEJA I EWY MRÓZEK OGŁASZA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości położone w miejscowości Krzyżowa gmina Jeleśnia: 1/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00100683/0 stanowiąca działkę nr 5101/9 o powierzchni 0,0417 hektara – cena minimalna 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych) 2/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5101/4 o powierzchni 0,0263 hektara – cena minimalna 10 000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) 3/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5140/1 o powierzchni 0,0833 – cena minimalna 1 500,00 złotych (tysiąc pięćset złotych) 4/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5144/4 o powierzchni 0,0994 hektara – cena minimalna 1 800,00 złotych (tysiąc osiemset złotych) 5/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5152 o powierzchni 0,0822 hektara – cena minimalna 1 500,00 złotych (tysiąc pięćset złotych) 6/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5165/5 o powierzchni 0,1243 hektara – cena minimalna 2 500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych) 7/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5175/2 o powierzchni 0,0930 hektara – cena minimalna 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych) 8/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5047/9 o powierzchni 0,1902 hektara – cena minimalna 7 000,00 złotych (siedem tysięcy złotych) 9/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5052/6 o powierzchni 0,0506 hektara – cena minimalna 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych) 10/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5168/6 o powierzchni 0,0653 hektara – cena minimalna 2 500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych) 11/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca przylegające do siebie działki nr 5102 o powierzchni 0,0788 hektara; nr 5103 o powierzchni 0,0137 hektara; nr 5104 o powierzchni 0,0403 hektara – cena minimalna 33 500,00 złotych (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) 12/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5127/3 o powierzchni 0,0991 hektara – cena minimalna 25 000,00 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 13/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00062727/2 stanowiąca zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym działkę nr 5083/4 o powierzchni 0,0340 hektara – cena minimalna 361 000,00 złotych (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) Warunki konkursu ofert: • oferty nabycia nieruchomości należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Biuro Syndyka Tomasz Ramczewski 43-365 Wilkowice, skrytka pocztowa nr 44 w terminie do dnia 26 lipca 2021 r. • w ofercie należy podać jakiej nieruchomości dotyczy oferta oraz zaoferować dla niej cenę nabycia (nie dopuszcza się ofert z podaną ceną łączną za kilka nieruchomości) • na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis: „OFERTA KRZYŻOWA” • do oferty należy dołączyć:  oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym oferowanej nieruchomości  w stosunku do osób prawnych i spółek cywilnych wymaga się odpowiednio aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów  kopię wniesienia wadium • składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy syndyka nr: ING BŚ S.A. nr 45 1050 1070 1000 0090 6848 0608, wadium w wysokości 10% ceny minimalnej do dnia złożenia oferty. Wadium będzie uznane za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w żądanym terminie. • Wyboru oferty dokonuje syndyk w terminie czternastu dni roboczych od dnia do składania ofert na podstawie kryterium najwyższej oferowanej ceny. W przypadku dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru. • Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę. • Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi oferent. • Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta. • Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie trzech miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka. • Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. • Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszt wykreślenia hipotek. • Informacje dotyczące nieruchomości oraz sprawdzenie czy oferta wpłynęła do syndyka można uzyskać pod numerem kontaktowym syndyka 691 - pokaż numer telefonu - w dni robocze od godziny 10.00 do 13.00 Kontakt bezpośredni: Imię: Tomasz Telefon: 691 - pokaż numer telefonu - Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Ramczewski
https://krzyzowa.lento.pl/dom-i-dzialki-w-korbie..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.