Licytacja domu: Kielce, Centrum, Bodzentyńska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Michał Plaza zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 lipca 2021 r. o godz.14:00 w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego Kielcach sala numer XXII odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości opisanej jako działka nr 368/2, obręb 0017 Miasto Kielce, o pow. 0,1598 ha,  położonej w miejscowości Kielce, przy ul. Bodzentyńska stanowiącej własność dłużnika: ******************** Nieruchomość w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach posiada urządzoną księgę wieczystą nr *******************. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:          1.634.217,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:       1.225.662,75-zł. Licytant przystępujacy do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokosci jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 163.421,70-zł. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (BZWBK S.A. 07 1090 2040 0000 0001 3060 1112) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.  Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 08.07.2021 w godz. 10.00 - 11.00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Natomiast na tydzień przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach za sygn. akt VIII Co 969/19. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.  Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. KOMORNIK SĄDOWY mgr Michał Plaza

Cena wywoławcza:

1 225 663 zł

Termin: 2021-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na dom: Kielce, Centrum, Bodzentyńska

Cena wywoławcza:

1 225 663 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Michał Plaza zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 lipca 2021 r. o godz.14:00 w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego Kielcach sala numer XXII odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości opisanej jako działka nr 368/2, obręb 0017 Miasto Kielce, o pow. 0,1598 ha,  położonej w miejscowości Kielce, przy ul. Bodzentyńska stanowiącej własność dłużnika: ******************** Nieruchomość w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach posiada urządzoną księgę wieczystą nr *******************. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:          1.634.217,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:       1.225.662,75-zł. Licytant przystępujacy do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokosci jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 163.421,70-zł. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (BZWBK S.A. 07 1090 2040 0000 0001 3060 1112) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.  Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 08.07.2021 w godz. 10.00 - 11.00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Natomiast na tydzień przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach za sygn. akt VIII Co 969/19. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.  Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. KOMORNIK SĄDOWY mgr Michał Plaza

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.