Licytacja domu: Żory, Folwarecka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Jadwiga Albera Kancelaria Komornicza nr I w Żorach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07 maja 2021 r. o godz. 11 00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Żorach odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A niżej wymienionych nieruchomościstanowiących własność dłużnika:TOMBUD Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach: 1/ gruntowa położona wŻorach przy ul. Folwareckiej, dla której Sąd Rejonowy w Żory prowadzi księgę wieczystą nr GL1X/00023739/6 składająca się z działek ewidencyjnych nr 4403/65, 4404/65 o łącznej pow. 498 m² obręb Żory ul. Folwarecka, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 100,16 m². Stan wykończenia pomieszczeń - stan deweloperski. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Folwareckiej, przy czym faktycznie dojazd odbywa się przez działki nr 2138/65 i 4623/65 KW GL1X/00021930/1. Suma oszacowania tej nieruchomości wynosi łącznie: 500.688,00 zł, w tym kwota netto: 463.600,00 zł + 8 % podatek VAT w wysokości: 37.088,00 zł Cena wywołania wynosi: 333.792,00 zł ( dwie trzecie ceny oszacowania ) Rękojmia wynosi: 50.068,80 zł. 2/ gruntowa położona wŻorach przy ul. Folwareckiej, dla której Sąd Rejonowy w Żory prowadzi księgę wieczystą nr GL1X/00023740/6 składającej się z działki ewidencyjnej nr 4335/65 o pow. 271 m² obręb Żory ul. Folwarecka, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 100,16 m². Stan wykończenia pomieszczeń - stan deweloperski. Nieruchomość posiada uregulowany dostęp do drogi publicznej ul. Folwareckiej- zapewniony nieodpłatną służebnością drogi o szerokości 4 m przez działki nr 2138/65 i 4623/65 KW GL1X/00021930/1. Suma oszacowania tej nieruchomości wynosi łącznie: 500.688,00 zł, w tym kwota netto: 463.600,00 zł + 8 % podatek VAT w wysokości: 37.088,00 zł Cena wywołania wynosi: 333.792,00 zł ( dwie trzecie ceny oszacowania ) Rękojmia wynosi: 50.068,80 zł. 3/ gruntowa położona w Żorach przy ul. Chemicznej, dla której Sąd Rejonowy w Żory prowadzi księgę wieczystą nr GL1X/00014132/5 składająca się z działki ewidencyjnej nr 4251/15 o pow. 727 m², obręb Żory ul. Chemiczna, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 110,71 m². Element wykończenia pomieszczeń: budynek w stanie surowym zamkniętym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulicy Chemicznej. Suma oszacowania tej nieruchomości wynosi łącznie: 511.164,00 zł, w tym kwota netto: 473.300,00 zł + 8 % podatek VAT w wysokości: 37.864,00 zł Cena wywołania wynosi: 340.776,00 zł ( dwie trzecie ceny oszacowania ) Rękojmia wynosi: 51.116,40 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w/w rękojmie najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi, albo na rachunek bankowy komornika o numerze: 18 1020 2472 0000 6402 0123 4590. Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 14:00, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Operat szacunkowy z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Żorach trzy dni przed licytacją. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronach internetowych pod adresami: www.licytacje.komornik.pl oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żorach. Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. K O M O R N I K

Cena wywoławcza:

333 792 zł

3 333 zł/m2

100 m2

Termin: 2021-05-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na dom: Żory, Folwarecka

Cena wywoławcza:

333 792 zł

3 333 zł/m2

100 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Jadwiga Albera Kancelaria Komornicza nr I w Żorach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07 maja 2021 r. o godz. 11 00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Żorach odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A niżej wymienionych nieruchomościstanowiących własność dłużnika:TOMBUD Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach: 1/ gruntowa położona wŻorach przy ul. Folwareckiej, dla której Sąd Rejonowy w Żory prowadzi księgę wieczystą nr GL1X/00023739/6 składająca się z działek ewidencyjnych nr 4403/65, 4404/65 o łącznej pow. 498 m² obręb Żory ul. Folwarecka, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 100,16 m². Stan wykończenia pomieszczeń - stan deweloperski. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Folwareckiej, przy czym faktycznie dojazd odbywa się przez działki nr 2138/65 i 4623/65 KW GL1X/00021930/1. Suma oszacowania tej nieruchomości wynosi łącznie: 500.688,00 zł, w tym kwota netto: 463.600,00 zł + 8 % podatek VAT w wysokości: 37.088,00 zł Cena wywołania wynosi: 333.792,00 zł ( dwie trzecie ceny oszacowania ) Rękojmia wynosi: 50.068,80 zł. 2/ gruntowa położona wŻorach przy ul. Folwareckiej, dla której Sąd Rejonowy w Żory prowadzi księgę wieczystą nr GL1X/00023740/6 składającej się z działki ewidencyjnej nr 4335/65 o pow. 271 m² obręb Żory ul. Folwarecka, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 100,16 m². Stan wykończenia pomieszczeń - stan deweloperski. Nieruchomość posiada uregulowany dostęp do drogi publicznej ul. Folwareckiej- zapewniony nieodpłatną służebnością drogi o szerokości 4 m przez działki nr 2138/65 i 4623/65 KW GL1X/00021930/1. Suma oszacowania tej nieruchomości wynosi łącznie: 500.688,00 zł, w tym kwota netto: 463.600,00 zł + 8 % podatek VAT w wysokości: 37.088,00 zł Cena wywołania wynosi: 333.792,00 zł ( dwie trzecie ceny oszacowania ) Rękojmia wynosi: 50.068,80 zł. 3/ gruntowa położona w Żorach przy ul. Chemicznej, dla której Sąd Rejonowy w Żory prowadzi księgę wieczystą nr GL1X/00014132/5 składająca się z działki ewidencyjnej nr 4251/15 o pow. 727 m², obręb Żory ul. Chemiczna, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 110,71 m². Element wykończenia pomieszczeń: budynek w stanie surowym zamkniętym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulicy Chemicznej. Suma oszacowania tej nieruchomości wynosi łącznie: 511.164,00 zł, w tym kwota netto: 473.300,00 zł + 8 % podatek VAT w wysokości: 37.864,00 zł Cena wywołania wynosi: 340.776,00 zł ( dwie trzecie ceny oszacowania ) Rękojmia wynosi: 51.116,40 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w/w rękojmie najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi, albo na rachunek bankowy komornika o numerze: 18 1020 2472 0000 6402 0123 4590. Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 14:00, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Operat szacunkowy z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Żorach trzy dni przed licytacją. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronach internetowych pod adresami: www.licytacje.komornik.pl oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żorach. Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. K O M O R N I K

Termin: 2021-05-07

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.