Licytacja działki: Poznań, Starołęka, Ożarowska/Rydzowa

ARCHIWALNE

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU PIOTR WINTER na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2021 o godz. 11:00 W KANCELARII KOMORNIKA odbędzie się PIERWSZA licytacja NIERUCHOMOŚCI należącej do dłużnika******************* położonej przy OŻAROWSKA/RYDZOWA , 61-332 POZNAŃ, dla której SĄD REJONOWY POZNAŃ VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, działka nr 2 o powierzchni 9,2512 ha położona w miejscowości: Poznań pomiędzy ulicą Ożarowską i Rydzową (obręb Starołęka) posiadająca założoną księgę w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu o nr KW *******************. Nieruchomość stanowi działkę gruntu niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, porośnięta lasem mieszanym, sosnowym i brzozowym. Wiek lasu ok. 20-25 lat. Uzbrojenia brak. Pozostała część działki stanowi łąki porośnięte wysokimi trawami, drzewami samosiejkami drzew iglastych i liściastych. Struktura użytkowa działki :LsVI-3,0505ha, Lz-RVI -1,7684ha, RVI - 3,7754ha, ŁVI - 0,6569ha.Na kupującym ciąży obowiązek uiszczenia całej ceny nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, ewentualnie nie mniej niż 20% ceny nabycia, a pozostała kwota musi być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18-tej. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części , traci prawa wynikające z przybicia. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Suma oszacowania wynosi 1 035 209,00 ZŁ, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 776 406,75 ZŁ. LICYTANT PRZYSTĘPUJĄCY DO PRZETARGU POWINIEN ZŁOŻYĆ RĘKOJMIĘ W WYSOKOŚCI JEDNEJ DZIESIĄTEJ SUMY OSZACOWANIA, TO JEST 103 520,90 ZŁ. Rękojmia powinna być wpłacona na konto Komornika Sądowego: BZ WBK S.A. 40109027340000000102395771 NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM LICYTACJĘ. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Piotr Winter

Cena wywoławcza:

776 407 zł

8 zł/m2

92 512 m2

Termin: 2021-05-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/531062

Przetarg na działkę: Poznań, Starołęka, Ożarowska/Rydzowa

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

776 407 zł

8 zł/m2

92 512 m2

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU PIOTR WINTER na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2021 o godz. 11:00 W KANCELARII KOMORNIKA odbędzie się PIERWSZA licytacja NIERUCHOMOŚCI należącej do dłużnika******************* położonej przy OŻAROWSKA/RYDZOWA , 61-332 POZNAŃ, dla której SĄD REJONOWY POZNAŃ VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, działka nr 2 o powierzchni 9,2512 ha położona w miejscowości: Poznań pomiędzy ulicą Ożarowską i Rydzową (obręb Starołęka) posiadająca założoną księgę w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu o nr KW *******************. Nieruchomość stanowi działkę gruntu niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, porośnięta lasem mieszanym, sosnowym i brzozowym. Wiek lasu ok. 20-25 lat. Uzbrojenia brak. Pozostała część działki stanowi łąki porośnięte wysokimi trawami, drzewami samosiejkami drzew iglastych i liściastych. Struktura użytkowa działki :LsVI-3,0505ha, Lz-RVI -1,7684ha, RVI - 3,7754ha, ŁVI - 0,6569ha.Na kupującym ciąży obowiązek uiszczenia całej ceny nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, ewentualnie nie mniej niż 20% ceny nabycia, a pozostała kwota musi być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18-tej. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części , traci prawa wynikające z przybicia. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Suma oszacowania wynosi 1 035 209,00 ZŁ, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 776 406,75 ZŁ. LICYTANT PRZYSTĘPUJĄCY DO PRZETARGU POWINIEN ZŁOŻYĆ RĘKOJMIĘ W WYSOKOŚCI JEDNEJ DZIESIĄTEJ SUMY OSZACOWANIA, TO JEST 103 520,90 ZŁ. Rękojmia powinna być wpłacona na konto Komornika Sądowego: BZ WBK S.A. 40109027340000000102395771 NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM LICYTACJĘ. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Piotr Winter

Termin: 2021-05-07

Organizator przetargu:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/531..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.