Licytacja domu: częstochowski, Konopiska, Wygoda, Częstochowska

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 lipca 2021r. o godz. 10:40 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, działka  nr 54/2  i 119/2 o łącznej pow. 1,2620 ha położona w miejscowości Wygoda ul. Częstochowska *** gm. Konopiska stanowiącej własność dłużnika******************* posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW *******************. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 232 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 174 000,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 23 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 893/19 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10.00 do godziny 12.00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu pod sygn. akt XV Co 424/21. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. UWAGA: -  Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sadu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi. - Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) - W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Cena wywoławcza:

174 000 zł

Termin: 2021-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na dom: częstochowski, Konopiska, Wygoda, Częstochowska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

174 000 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 lipca 2021r. o godz. 10:40 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, działka  nr 54/2  i 119/2 o łącznej pow. 1,2620 ha położona w miejscowości Wygoda ul. Częstochowska *** gm. Konopiska stanowiącej własność dłużnika******************* posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW *******************. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 232 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 174 000,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 23 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 893/19 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10.00 do godziny 12.00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu pod sygn. akt XV Co 424/21. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. UWAGA: -  Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sadu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi. - Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) - W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.